Begrippen

Bij het lezen van de polisvoorwaarden worden er veel begrippen gebruikt die het er soms niet makkelijker op maken. Daarom bespreken we verschillende begrippen, zodat u bij het afsluiten van de polis zo goed mogelijk op de hoogte bent van wat u precies aanschaft.

Aansprakelijkheid bij onrechtmatige daad

Volgens Artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek moet iemand die een onrechtmatige daad pleegt de schade van de ander vergoeden. Een onrechtmatige daad voldoet aan de volgende vijf eisen:

  • Onrechtmatige gedraging
  • Toerekenbaarheid van de daad aan de dader
  • Schade
  • Causaal verband tussen dader en schade
  • Relativiteit

Er is bijvoorbeeld sprake van een inbreuk op recht, inbreuk op de wettelijke plicht, of het nalaten is in strijd met hetgeen dat volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.

Aansprakelijkheid bij rechtmatige daad

Het is ook mogelijk schade toe te brengen door een rechtmatige daad. Dat is een handeling waar weliswaar wel rechtsgevolgen aan verbonden zijn, maar die niet in strijd zijn met het recht. Dat gaat bijvoorbeeld om een zaakwaarneming.

Betalingstermijn

Het betalingstermijn is het termijn waarbinnen de verschuldigde premie van de aansprakelijkheidsverzekering betaald moet worden.

Contractuele aansprakelijkheid

Er is sprake van contractuele aansprakelijkheid als een ondernemer niet nakomt wat er in een contract of overeenkomst is afgesproken. Dat geldt uiteraard niet voor overmacht, maar wel bij bijvoorbeeld wanprestatie of een tekortkoming. De nalatige partij moet dan de schade vergoeden. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt die schade.

Eigen risico

Bij de aansprakelijkheidsverzekering hoort een eigen risico. Dat is het deel van de schade dat u zelf moet betalen.

Module

Aanvullende verzekering bovenop de aansprakelijkheidsverzekering.

Polis

De afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, inclusief voorwaarden.

Risicoaansprakelijkheid

Aansprakelijkheid die niet komt door schuld of verwijtbaarheid, maar door een bepaalde rol, zoals bijvoorbeeld uitvoering van het ouderlijk gezag.

Schuldaansprakelijkheid

Aansprakelijkheid die komt door schuld of nalatigheid.

Verhaalkosten

De kosten die een slachtoffer moet betalen voor het verhalen van de schade op de dader.

Verzekerde som

Het hoogste bedrag waarvan de verzekeraar als gevolg van één specifiek geval de schade voor uitkeert.