Brief afwijzing aansprakelijkheid

[NAAM GEDUPEERDE]
[ADRES GEDUPEERDE]
[POSTCODE + WOONPLAATS GEDUPEERDE]

[DATUM + WOONPLAATS]

[NAAM TEGENPARTIJ]
[ADRES TEGENPARTIJ]
[POSTCODE + WOONPLAATS TEGENPARTIJ]

Betreft: Afwijzing aansprakelijkstelling

Geachte heer / mevrouw [achternaam tegenpartij],

Op [datum] heeft u mij een brief doen toekomen waarin u mij aansprakelijk stelt voor de door u geleden schade. Middels deze brief laat ik weten dat ik de aansprakelijkheid voor uw schade niet erken. Daarvoor heb ik de volgende beweegredenen.

[uitleg waarom u de aansprakelijkheid afwijst].

Om deze redenen ben ik van mening dat u de door u geleden schade mij niet kan verwijten en dat ik bovendien niet schuldig ben aan het plegen van een onrechtmatige daad. Daarom wijs ik de aansprakelijkheid af.

Een kopie van deze brief heb ik inmiddels ook verzonden aan mijn aansprakelijkheidsverzekeraar. Deze heeft tevens een kopie van uw aansprakelijkheidsstelling ontvangen.

Om er zeker van te zijn dat u dit schrijven tijdig ontvangt, verstuur ik u deze brief per aangetekende post.

In dit stadium wil ik erop wijzen dat alle rechten nadrukkelijk aan mij toebehoren.

Hoogachtend,

[handtekening]
[naam gedupeerde]