Brief om arts/ziekenhuis aansprakelijk te stellen

[NAAM GEDUPEERDE]
[ADRES GEDUPEERDE]
[POSTCODE + WOONPLAATS GEDUPEERDE]

[DATUM + WOONPLAATS]

Aan de secretaris van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te [PLAATS]

[ADRES REGIONAAL TUCHTCOLLEGE]
[POSTCODE + VESTIGINGSPLAATS]

Betreft: Klacht medische fout

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij dien ik [NAAM GEDUPEERDE], geboren op [GEBOORTEDATUM GEDUPEERDE], wonende te [WOONPLAATS GEDUPEERDE] aan [STRAATNAAM + NUMMER + POSTCODE] een klacht in tegen de [HUISARTS/TANDARTS/CHIRURG/ARTS] de [HEER/MEVROUW], gevestigd te [PRAKTIJKADRES].

Als patiënt ben ik niet tevreden over [KORTE OMSCHRIJVING GEBEURTENIS].

Mijn klacht komt voort uit het volgende: [WAT IS ER GEBEURD?].

Hierdoor heb ik schade geleden, te weten [WELKE SCHADE IS ONTSTAAN?].

Ik verwijt de aangeklaagde, [NAAM ZORGVERLENER] dat [BELANGRIJKSTE VERWIJT].

Ik ben van mening dat de aangeklaagde niet de zorg heeft verleend die ik mag verwachten van een zorgvuldig handelende [HUISARTS/TANDARTS/CHIRURG/ARTS]. De aangeklaagde heeft mijns inziens nagelaten te handelen met inachtneming van de zorgvuldigheidsnormen en gedragsregels, zoals deze zijn opgesteld voor de beroepsgroep. Uiteraard ben ik bereid mijn klacht nader toe te lichten.

Om er zeker van te zijn dat u dit schrijven tijdig ontvangt, verstuur ik u deze brief per aangetekende post.

Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging van mijn klaagschrift.

Hoogachtend,

[HANDTEKENING]
[NAAM GEDUPEERDE]