Aansprakelijkheidsverzekering voor kinderen

Iedere ouder ondervindt dat kinderen spelenderwijs iets kapot kunnen maken. Dat is minder erg wanneer dat spullen van de ouders zijn, maar zodra het om andermans eigendom gaat kan de aansprakelijkheidsverzekering goed van pas komen. Een derde kan bij de ouders van het kind vragen om een vergoeding. Wie geen aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) heeft, moet in dat geval zelf de schade vergoeden. Om te voorkomen dat u onnodige kosten moet maken, doet u er goed aan de kinderen mee te verzekeren in de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.

Wat valt er onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering voor kinderen?

De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering dekt bijna alle schade die wordt veroorzaakt aan derden, de polishouder zelf, of degenen die hij of zij heeft meeverzekerd. Dat geldt dus ook voor de kinderen. Er mag echter geen sprake zijn van opzet. Als uw kind tijdens een spelletje voetbal per ongeluk een bal door de ruit van de buren schopt, kunnen de buren vragen om een vergoeding via de aansprakelijkheidsverzekering.

Indien u zelf over een dergelijke verzekering beschikt, kunt u minderjarige kinderen laten meeverzekeren in dezelfde polis. Bij de meeste verzekeraars gaat dit automatisch en is de polis ook geldig voor minderjarige kinderen die niet langer thuis wonen. Denk bijvoorbeeld aan uw 17-jarige zoon die op kamers gaat wonen. Het komende jaar is hij nog WA-verzekerd. Ook meerderjarige kinderen kunnen op aanvraag meeverzekerd worden. Let op: bij sommige verzekeraars kunnen alleen kinderen tot 13 of 14 jaar meeverzekerd worden.

De verzekering dekt niet alleen schade aan spullen, maar ook aan personen. Komt uw kind in een situatie waarbij hij of zij per ongeluk een toevallige voorbijganger blesseert tijdens het spelen van ‘stoeprandje’, dan kan de verzekeraar een vergoeding uitkeren. Voorwaarde is dan wel dat deze voorbijganger dusdanig geblesseerd is, dat hij of zij voor langere tijd niet kan werken. De medische kosten kunnen daar dan ook op verhaald worden. Daarbij valt te denken aan kosten afkomstig uit het eigen risico van de zorgverzekering van de derde.

Situaties waarin kinderen niet verzekerd zijn

Sommige soorten schade vallen niet binnen de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering. Buiten de dekking valt schade veroorzaakt door:

  • Motorrijtuigen, caravans, vaartuigen waarvoor een bewijs benodigd is (zoals een rijbewijs of een vaarbewijs), en luchtvaartuigen. Een uitzondering op de regel is schade veroorzaakt door joyriding of joysailing. De veroorzaker moet dan onder de 18 jaar zijn. Boven deze leeftijd gaat de verzekeraar ervan uit dat uw kind volwassen genoeg is om de benodigde licenties te halen en zich verantwoordelijk te gedragen;
  • Materiële schade aan zaken van iemand die is meeverzekerd op dezelfde polis. Feitelijk houdt dat in dat schade aan de eigendommen van moeder, vader, broer of zus nooit wordt vergoed vanuit de AVP;
  • Schade door opzet. Voorbeelden hiervan zijn schade veroorzaakt door vandalisme, drugs- of drankgebruik, of seksueel misbruik. Bij kinderen onder de 14 valt dit wel onder de AVP-dekking;
  • Indien de veroorzaker deel uitmaakt van een groep die (bewust) schade veroorzaakt.

Letselschade kinderen

Als een kind letselschade oploopt, of letselschade aanricht bij een andere partij, dan kan de aansprakelijkheidsverzekering een vergoeding uitkeren. Voor letselschade die is ontstaan door een verkeersongeval geldt voor kinderen een aangepaste wetgeving. Indien de voetganger of fietser niet ouder is dan 13 jaar, dan is de automobilist altijd aansprakelijk. Ook als deze feitelijk geen enkele schuld heeft en het ongeval volledig door een kind veroorzaakt werd. De wetgever vindt namelijk dat kinderen tot 14 jaar impulsief en onberekenbaar zijn. Daardoor lopen ze meer risico in het verkeer dan anderen.

Uitzondering is wel dat er geen sprake van risico mag zijn. Een extreem voorbeeld: indien een kind stenen gooit op de achterruit van een passant, keert de verzekering niets uit. De ouders zijn dan aansprakelijk. Daarbij gelden verschillende regels voor verschillende leeftijden:

  • Tot en met 13 jaar geldt een risicoaansprakelijkheid: de andere partij is altijd aansprakelijk;
  • Kinderen van 14 en 15 jaar: de ouders zijn aansprakelijk indien het letsel is veroorzaakt door schuld van het kind;
  • Vanaf 16 jaar: de aansprakelijkheid van het kind staat voorop. Ouders kunnen alleen nog worden aangesproken als hun nalatigheid kan worden verweten.

Kinderen tot 14 jaar

Kinderen tot 14 jaar zijn niet zelf aansprakelijk volgens het burgerlijk wetboek, de wet sluit dit uit. De aansprakelijkheid gaat hierbij automatisch naar de ouders of de gezaghebbende voogd. Deze zijn echter alleen aansprakelijk wanneer de gedragingen van het kind als ‘onrechtmatig’ worden beschouwd, en wanneer er sprake is van een actieve gedraging.

Stel: uw kind ziet een obstakel op de weg liggen, zoals een grote tak. In plaats van de tak weg te halen, blijft uw kind een tijdje bij de weg staan, uit nieuwsgierigheid voor wat er kan gebeuren. Een fietser ziet de tak niet en raakt bij zijn val ernstig gewond. In dit geval was het onrechtmatig van het kind om passief af te wachten. Er was echter geen sprake van een actieve gedraging, waardoor uw kind niet aansprakelijk is. Had uw kind de tak echter zelf op de weg gelegd, dan was het een ander verhaal geweest.

Kinderen van 14 en 15 jaar zijn zelf aansprakelijk, of samen met de ouders

U bent, als ouder of voogd, aansprakelijk voor kinderen van veertien tot zestien jaar, tenzij u zichtbaar kunt aantonen dat u al het redelijke heeft gedaan om het onrechtmatige gedrag van uw kind te voorkomen.

Stel: tijdens een ruzie op school maakt uw kind een mobiele telefoon van een vriend kapot. In dit geval is uw kind aansprakelijk, omdat u simpelweg niet in de buurt was om dit incident te kunnen voorkomen. In dit geval is uw kind dus volledig aansprakelijk voor de schade. Wel kunt u er als ouder voor kiezen om uw kind te helpen met de vergoeding, maar dit heeft buiten het ouderlijke gezag niets met het aansprakelijkheidsrecht te maken.

Kinderen van 16 jaar en ouder zijn volledig zelf aansprakelijk, tenzij de ouders in gebreke zijn

Als uw kinderen 16 jaar of ouder zijn, komt de aansprakelijkheid volledig bij uw kinderen te liggen. Toch zijn er situaties waarin u naast uw kind medeaansprakelijk kan worden gesteld. Rijdt uw kind bijvoorbeeld op een onverzekerde brommer rond en bent u hiervan op de hoogte? Dan kunt u persoonlijk worden afgerekend op uw gebrek aan toezicht en het nemen van de ouderlijke verantwoording.

Groepsaansprakelijkheid

Heeft uw kind samen met een groepje vrienden schade veroorzaakt? Dan is het belangrijk om te overwegen of het kind in staat was om zich zelfstandig van de groep te distantiëren. Deze vraag is bepalend voor het vastleggen van de aansprakelijkheid.

Waarom worden ouders aansprakelijk gesteld?

Ouders worden aansprakelijk gesteld bij schade die een (minderjarig) kind heeft toegebracht aan een derde. Met een derde wordt hier iemand anders buiten het kind en de aansprakelijke ouders of voogd bedoeld. Een derde kan bijvoorbeeld ook een familielid zijn.

In de regel is degene die het ouderlijk gezag uitoefent aansprakelijk. Dit kunnen de biologische ouders zijn, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Indien het kind onder voogdij staat bij een ander, dan kan deze persoon tevens aansprakelijk worden gesteld.

Wanneer de ouders van het kind zijn gescheiden, blijven beide partijen aansprakelijk. Dit is ook van toepassing wanneer het kind voltijd bij één van de ouders inwoont. Dit komt door het feit dat er in geval van aansprakelijkheid geen inwoningsvereiste is. Dus ook als uw kind onder toezicht staat van een ander, bijvoorbeeld tijdens een logeerpartij of binnen een kostschool, blijven de gezagsdragende ouders aansprakelijk.

De reden waarom ouders in de meeste gevallen aansprakelijk worden gesteld, zit hem in de verhaalbaarheid. Een volwassen persoon is vaker geneigd om eerlijk verhaal te doen en aanspreekbaar te zijn dan een minderjarige. Het komt echter ook voor dat bij kinderen tot 18 jaar, in een geval waar alleen het kind aansprakelijk is, er geprobeerd wordt om de aansprakelijkheid, oftewel de draagplicht, aan de ouders over te dragen.

Aansprakelijkheid voor de schulden van het kind

U bent als ouder of voogd niet altijd aansprakelijk voor de schulden die u kind maakt. Dit hangt voor een groot deel af van hoe de schuld is ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan wanneer uw kind rood staat bij de bank, een boete oploopt of iets bestelt zonder hiervoor eerst af te rekenen.

Schuld door aankoop

Als ouder of voogd bent u meestal niet aansprakelijk bij een schuld door aankoop. Dit komt voor wanneer uw kind bijvoorbeeld iets besteld heeft zonder hiervoor eerst te betalen, of wanneer hij of zij een lening is aangegaan of rood staat bij de bank. In dit geval is uw kind zelf aansprakelijk en moet hij of zij het verschuldigde bedrag zelfstandig terug betalen.

Aankoop van minderjarige terugdraaien

Kinderen onder de 18 jaar mogen over het algemeen geen overeenkomsten aangaan zonder toestemming van de ouders. Dit geldt echter niet wanneer uw kind een aankoop doet die past bij zijn of haar leeftijd, zoals het kopen van muziek of kleding. De leverancier mag er in deze gevallen vanuit gaan dat hier toestemming voor is. Deze aankopen kunnen dan ook niet worden teruggedraaid.

Is de aankoop of aankoop echter ongebruikelijk voor een kind van een bepaalde leeftijd? Dan is het mogelijk om de aankoop terug te draaien middels een aangetekende brief naar het bedrijf dat het product of de dienst aan uw kind heeft verkocht.

Schuld door strafbaar feit

Als uw kind een strafbaar feit pleegt, dan kan de rechter hem of haar een boete opleggen voor het gepleegde delict. Hierbij zal de rechter wel rekening houden met de draagkracht van uw kind. Mocht dit echter buitenproportioneel zijn, dan kan de rechter de boete omzetten in een vervangende (gevangenis)straf.

Schuld door lichte verkeersovertreding

Is uw kind jonger dan 16 jaar en krijgt hij of zij een bekeuring voor een lichte verkeersovertreding? Dan komt de financiële last bij u te liggen. Omdat de boete van toepassing is op een minderjarige, wordt het boetebedrag wel gehalveerd. Is uw kind ouder dan 16 jaar? Dan moet hij of zij de gehele boete zelf betalen.