Brief sommatie nakoming contract

[NAAM GEDUPEERDE]
[ADRES GEDUPEERDE]
[POSTCODE + WOONPLAATS GEDUPEERDE]

[DATUM + WOONPLAATS]

[NAAM TEGENPARTIJ]
[ADRES TEGENPARTIJ]
[POSTCODE + WOONPLAATS TEGENPARTIJ]

Betreft: Sommatie en in gebreke stelling nakoming contract

Geachte heer/mevrouw [achternaam tegenpartij]

Op [datum] zijn wij in een contract het volgende overeen gekomen: [uitleg van de overeenkomst].

Tot op heden moet ik concluderen dat u uw verplichtingen naar aanleiding van de door ons gesloten overeenkomst nog niet bent nagekomen. Helaas moet ik tevens concluderen dat u de herhaalde aanmaning en herinneringen niet hebt opgevolgd.

Om deze reden sommeer ik alsnog binnen [x aantal dagen] na ontvangst van deze brief de verplichtingen, zoals afgesproken in de overeenkomst, volledig na te komen. Middels deze brief stel ik u in gebreke. Indien u in gebreke blijft, zie ik mij genoodzaakt rechtsmaatregelen tegen u te treffen. De kosten van deze rechtsmaatregelen zullen volledig voor uw rekening zijn.

Tevens wens ik u te wijzen op het feit dat ik aanspraak maak op vergoeding van de wettelijke rente. [let op: deze zin alleen gebruiken als het hier gaat om een geldbedrag]. Ik ga er dan ook vanuit dat u de noodzaak tot het vinden van een oplossing in de minne inziet.

Om er zeker van te zijn dat u deze brief tijdig ontvangt, verzend ik deze brief per aangetekende post.

In dit stadium wil ik u er nadrukkelijk op wijzen dat alle rechten aan mij toebehoren.

Hoogachtend,

[handtekening]
[naam gedupeerde]