Voorbeeldbrief aansprakelijkheid gemeente

Als je denkt dat je hebt opgelopen als gevolg van nalatigheid van de gemeente, dan kun je deze aansprakelijk stellen. Raadpleeg bij twijfel het kennisdossier over de aansprakelijkheid van de gemeente.


[NAAM GEDUPEERDE]
[ADRES GEDUPEERDE]
[POSTCODE + WOONPLAATS GEDUPEERDE]
[DATUM + WOONPLAATS]

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Gemeente [GEMEENTE]
Postbus [POSTBUSNUMMER]
[POSTCODE + PLAATS]

Betreft: Aansprakelijkstelling ongeval

Geacht college,

Afgelopen [datum + tijd] ben ik gevallen door gebrekkig onderhoud van [HET FIETSPAD / HET WEGDEK / DE STOEP], aan de [STRAATNAAM], ter hoogte van huisnummer [HUISNUMMER]. [OMSCHRIJF SITUATIE]. Ten gevolge hiervan heb ik schade aan [LEDEMATEN / ZAKEN].

Op grond van artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek stel ik de gemeente aansprakelijk voor alle door mij geleden schade, zowel materieel als immaterieel. Het is evident dat de schade is veroorzaakt door het in gebreke blijven van de gemeente.

Tot op heden bedraagt de schade:

[ZAKEN / LEDEMATEN], met een schadebedrag van: [SCHADEBEDRAG PER ZAAK]. Als bijlage treft u aanvullend bewijsmateriaal.

Om er zeker van te zijn dat u dit schrijven tijdig ontvangt, verstuur ik u deze brief per aangetekende post.

Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging en een reactie.

Hoogachtend,

[HANDTEKENING]
[NAAM GEDUPEERDE]